Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze

 https://pspdrzonkow.hekko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zjawińska ,ze4zgora@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3275128. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku ul. Drzonków- Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa z nich są dostosowane dla niepełnosprawnych: podjazd dla wózków – wejście główne, wejście na tym samym poziomie co parking- wejście od boiska. Trzecie wejście jest po schodach.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek 3 kondygnacyjny, z klatkami schodowymi, schody zostały oznakowane szorstkimi taśmami zapobiegającymi poślizgnięciu.
Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości swobodnego  wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnoprawnościami. Jest to możliwe tylko za pomocą schodołazu, który jest na wyposażeniu placówki.

W budynku są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku znajdują się oznakowane ścieżki ewakuacyjne.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.
Podmiot zapewnia kontakt mail i tel.
W budynku panuje ogólny zakaz wprowadzania zwierząt, nie obejmujący prawa wstępu z psem asystującym, przy czym osoba z takim psem może poruszać się po budynku za wyjątkiem sal lekcyjnych.
W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących 
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.