Świetlica szkolna

W trakcie realizacji…

– świetlica jest otwarta od 6:45 do 16:30. Bardzo proszę o przyprowadzanie dzieci najwcześniej 6:45, gdyż szkoła nie odpowiada za pociechy pozostawione bez opieki nauczyciela przed otwarciem i po zamknięciu świetlicy,

– świetlica przyjmuje dzieci z klas I-III, oraz dzieci dojeżdżające autobusami szkolnymi i miejskimi,

– w skład świetlicy wchodzą 4 stałe sale, opisane jako świetlica A na parterze przy głównym wejściu, świetlica B na pierwszym piętrze, świetlica C w poniżej parteru, naprzeciwko stołówki , świetlica ,,poczekalnia” dla klas IV-VIII , oraz wyznaczone sale lekcyjne adoptowane w określonych godzinach na sale świetlicowe,

– aby ułatwić rodzicom poszukiwanie dziecka będącego w świetlicy, w strefie rodzica umieszczony zostanie przewodnik informujący gdzie na danej godzinie przebywają dzieci z danej klasy,

– warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest prawidłowe wypełnienie ,,karty zapisu dziecka do świetlicy”, ,,upoważnienia do odbioru”, oraz informacji rodo, jeśli nie jesteście Państwo pewni czy dokumentacja jest kompletna, zapraszam po apelu 1- ego września do strefy rodzica, gdzie nauczyciele świetlicy do godziny 10:30 będą oczekiwać na rodziców , karty wypełniają również rodzice dzieci dowożonych, karty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica,

– obuwie zmienne w świetlicy jest obowiązkowe przez cały rok szkolny i dotyczy wszystkich uczniów przebywających w świetlicach, obuwie zmienne należy umieścić w podpisanym woreczku w szatni i ubierać po wejściu do szkoły ,

– zmienia się postać wyprawki świetlicowej, w tym roku szkolnym wyprawka będzie miała formę pieniężną w kwocie 30 zł na każdy semestr, wpłacaną na konto Rady Rodziców tytułem: imię i nazwisko ,klasa, ,,wyprawka świetlicowa”, następnie informacje o przelewie przekazać należy w formie papierowej nauczycielowi świetlicy lub mailem wioletta-skoczylas@wp.pl kierownikowi świetlicy do 30 września i potem do 30 stycznia, wpłaty dotyczą wszystkich dzieci przebywających w świetlicy, również tych dowożonych, numer konta na który należy dokonać wpłaty:

PKO Bank Polski SA 12 1020 5402 0000 0802 0275 9975

– rodzic lub wyznaczony przez rodzica opiekun przed odebraniem dziecka z sali świetlicowej, dokonuje wpisu do zeszytu znajdującego się w strefie rodzica : godzina odbioru imię i nazwisko dziecka , imię i nazwisko opiekuna czytelnie (nie parafką), dzieci odebrane poza świetlicą muszą być zgłoszone nauczycielowi świetlicy,

– w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż wskazana w ,,upoważnieniu do odbioru” musi ona posiadać pisemną zgodę rodzica,

– klasy I są odbierane do sal przez nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz przyprowadzane po lekcjach, dzieci dojeżdżające mają zapewnioną opiekę podczas przemieszczania się do i z autobusów szkolnych na terenie szkoły, po dotarciu do przystanku w miejscu zamieszkania muszą być odebrane przez osobę dorosłą lub wyznaczoną przez rodzica, nie przemieszczają się same, pierwszaki odprowadzane są do autobusu według stałego harmonogramu odwozów utworzonego przez Kierownika świetlicy, dostosowanego do kursów autobusów, należy poinformować nauczyciela świetlicy o odebraniu dziecka ze szkoły przed planowanym kursem,

– jeśli Kierownik świetlicy nie zostanie poinformowany przez rodzica lub wychowawcę klasy , iż dany pierwszaczek nie dojeżdża autobusem, zostanie on automatycznie skierowany na odpowiedni kurs do miejscowości zamieszkania,

– jeżeli zdarzy się sytuacja, gdy dziecka nie będzie w autobusie na przewidzianym kursie, należy wykonać telefon do Kierownika świetlicy 604 851 827 lub sekretariatu 68 3275128 , w celu upewnienia się czy nie został w świetlicy i określenia dalszego postępowania w sprawie,

– bardzo proszę rodziców dzieci dojeżdżających o poinformowanie wychowawców w klasach pierwszych z jakiej miejscowości jest dziecko i od kiedy będzie dojeżdżało,

– jeśli macie Państwo pytania dotyczące spraw niewyjaśnionych powyżej, proszę o kontakt z Kierownikiem świetlicy, który jest do dyspozycji Państwa w godzinach pracy świetlicy,

Kierownik świetlicy

Wioletta Skoczylas