DORADZTWO ZAWODOWE

Rekrutacja 2021/2022

terminy rekrutacji do szkoł ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022

 

WAŻNE INFORMACJE

 

    

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 25- 27 maja 2021 roku:

 

  

 

    Pamiętajcie drodzy uczniowie!!!!!!

 

         Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczane na punkty, to tylko jedna część brana pod uwagę w ogólnym podliczaniu punktów na koniec szkoły podstawowej. Warto powalczyć, o jak najwyższy wynik.

         Trzeba również postarać się o jak najlepsze świadectwo na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej.

         Punkty na zakończenie szkoły podstawowej brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Każda szkoła ponadpodstawowa ustala swoje progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy
w szkole.

         Te punkty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022:

   Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

  1. 100 punktów- to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.

*z języka polskiego(100% x 0,35= 35 punktów maksymalnie)

* matematyka(100% x 0,35= 35 punktów maksymalnie)

* z języka obcego(100% x 0,3= 30 punktów maksymalnie)

  1. Druga połowa – kolejne 100 punktów: ,,za świadectwo,,
    i osiągnięcia.

Tu bierze się pod uwagę(sumuje) następujące składniki;

*punkty z 4 ocen na świadectwie: język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie brane są pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej.

I tak:

za 6(celujący)-18 punktów

za 5(bardzo dobry)- 17 punktów

za 4(dobry)- 14 punktów

za 3(dostateczny)- 8 punktów

za 2(dopuszczający)- 2 punkty

* punkty za świadectwo z paskiem- 7 punktów

* punkty za aktywność na rzecz innych ludzi(wolontariat)- 3 punkty

*punkty za szczególne osiągnięcia- max 18 punktów