Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY W OKRESIE OD  LUTEGO DO CZERWCA 2020

 

 

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze

(Przedszkole nr 43, Szkoła Podstawowa nr 24)

                                                                 

 

  1. Opis programu wraz z uzasadnieniem
Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Edukacyjnym  nr 4 w Zielonej Górze będzie obejmował cykl nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęć umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. W roku szkolnym 2018/19 w ramach programu będą się odbywały zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, jak również przedmiotów humanistycznych, w tym artystycznych.  Z diagnoz wewnętrznych prowadzonych w szkole wynika, że trudność sprawia uczniom czytanie dłuższych tekstów ze zrozumieniem. Spośród wymagań ogólnych zapisanych w podstawie programowej uczniowie najlepiej, choć nie na poziomie zadowalającym, radzą sobie z  wykorzystaniem i tworzeniem informacji, najsłabiej z rozumowaniem i argumentacją oraz użyciem i tworzeniem strategii, jak również prowadzeniem dowodu, co wskazuje na potrzebę ich doskonalenia. Z obserwacji wynika również, iż istnieje potrzeba rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach pisania bezwzrokowego uczniowie  naucza się gospodarować czasem, poprawi się ich uwaga, szybciej będą wychwytywać  błędy i jej poprawiać. Poza tymi efektami nie można nie dostrzec ważnych kwestii związanych ze zdrowiem i relaksem, większą produktywnością oraz uwolnieniem potencjału umysłu.

 

  1. Cele programu
– rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły;

– niwelowanie różnic oraz tworzenie warunków do optymalnego rozwoju psycho-motorycznego młodzieży;

– podniesienie wyników nauczania z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych;

– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów, analizowania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;

– kształcenie umiejętności  argumentowania, wnioskowania i rozwiązywania problemów;

– kształcenie umiejętności planowania doświadczeń.

  1. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
– Organizacja zajęć dla uczniów wyrównujących poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.

– Organizacja kółka technicznego, matematycznego, przyrodniczego, geograficznego języka angielskiego, informatycznego  oraz kółka szachowego

– Promocja ZPWSE na stronie internetowej szkoły.